Hur det går till i praktiken

Om man vid de konsulterande samtalen kommer fram till att psykoanalys eller psykoterapi är lämpligt för barnet eller tonåringen får han/hon en egen regelbunden samtalskontakt med en analytiker. Frekvensen, antal gånger per vecka, och längden på behandlingen kan variera och bestäms i varje enskilt fall. För att en djup och förtroendefull relation skall kunna utvecklas är det viktigt med en regelbunden kontakt. Detta är en förutsättning för att problemen ska kunna överföras till den psykoanalytiska relationen och där bli så begripliga att en förändring är möjlig.

 

För de yngre barnen finns lekmaterial. Tillsammans med analytikern och det lekmaterial som han eller hon tillhandhåller får barnet möjlighet att uttrycka sina tankar, känslor och fantasier. Barnet får självt välja hur det vill använda den tid och det material som står till buds. Med hjälp av lekmaterialet gestaltar barnet sin inre värld i rummet.
Tonåringen föredrar kanske att prata men det finns även möjlighet att uttrycka sig genom att rita, måla eller använda bild eller musik för att förmedla tankar och känslor.
Analytikern uppgift är att hjälper barnet eller tonåringen att förstå vad barnet vill förmedla.

 

Våra medlemmar är privatpraktiserande psykoanalytiker med egna mottagningar på olika platser i Stockholm. Behandlingen bekostas av barnets eller tonåringens familj. Arvodet diskuteras med respektive analytiker.
Vid behov kan vi även hänvisa till kollegor på andra håll i Sverige.

 

Hos insamlingsstiftelsen Lille Hans kan man söka bidrag för psykoanalys 4 ggr/v.
Om du är intresserad av att läsa om Lille Hans kan du klicka här.

 

Psykoanalys och psykoanalytisk behandling har utvecklats under många år och är en väl beprövad behandlingsform. Den anpassas alltid till det barn eller den unge som behöver hjälp och metoden utvecklas ständigt utifrån nya erfarenheter.

 

  © 2016-04-18  | ordinfo@barn-och-ungdom.se  |  mbjweb  |  Svenska psykoanalytiska föreningen